fbpx
  • Adres: ul. Graniczna 4/22, 20-010, Lublin
  • Telefon: 81 511 17 31
  • Biuro czynne: Pn - Pt 9:00 - 17:00

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego
20.01.2019
716
5 min read

Często po odpracowaniu 180 dni na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi u pracodawcy, powstaje pytanie jak dalej przedłużyć pobyt oraz zezwolenie na pracę. Generalnie są dwie opcje – zezwolenie typu A (o nim mamy oddzielny artkuł z dokładnie opisanym procesem składanie wniosku) lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Podstawowa różnica polega na tym, że zezwolenie typu A jest potrzebne dla ubiegania się o wizę w kraju pochodzenia cudzoziemca. Przeciwieństwem jest karta czasowego pobytu, wniosek na którą składa się do Wojewódzkiego Urzędu ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Podstaw do złożenia wniosku na pobyt czasowy może być wiele (praca, studia, absolwent poszukujący pracy, naukowiec, działalność gospodarcza, połącznie z rodziną, ofiara handlu ludźmi, pobyt z uwagi za wyjątkowe okoliczności), jednak w tym artykule omówimy tylko te zagadnienia, które dotyczą zezwolenia ze względu na pracę.

Na jaki okres jest wydawana karta pobytu czasowego?

Decyzja może być wydana na okres od 3 miesięcy do 3 lat z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

Czy trzeba dodatkowo wyrabiać wizę lub otrzymywać zezwolenie do pracy?

Karta pobytu wydana z tytułu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest jednym dokumentem, które potwierdza prawo do pobytu cudzoziemca w Polsce oraz jego prawo do wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy wskazanego w decyzji (lub brak wskazania) o udzieleniu mu zezwolenia i na warunkach określonych w tej decyzji.

Od czego należy zacząć?

Część dokumentów musi przygotować sam pracodawca, a cześć – cudzoziemiec.

Obowiązkiem pracodawcy jest:

uzupełnić załącznik od pracodawcy dla składania wniosku na pobyt czasowy i pracę;

przekazanie cudzoziemcowi informacji starosty dotyczącej wyniku testu rynku pracy, o ile stanowisko, na które składa wniosek pracownik nie jest zwolnione z opinia starosty;

podpisać umowę o pracy lub umowę cywilno-prawną.

Dodatkowo cudzoziemiec musi przygotować następujące dokumenty:

wypełniony wniosek o udzielenie na pobyt czasowy i pracę;

ważny dokument podróży (kserokopie każdej strony) + oryginał do wglądu;

4 aktualne, kolorowe fotografie;

ubezpieczenie zdrowotnie (lub zaświadczenie z ZUS-u od pracodawcy, że są płacone składki);

umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna (kserokopie + oryginał do wglądu);

dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (meldunek lub umowa najmu lokalu);

dowód opłaty skarbowej za rozpatrzenie wniosku w wysokości 440 zł (w przypadku pozytywnej decyzji, należy zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty czasowego pobytu).

Procedura składania wniosku

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego w wydziale ds. cudzoziemców ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. W dniu składania wniosku będą pobierane odciski palców do celów zamieszczenia ich na kracie pobytu. Po złożeniu i sprawdzeniu wszystkich dokumentów (o ile wniosek jest pełny i nie zawiera braków formalnych), wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku. Ten stempel legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce (tylko i wyłącznie), nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy. Na podstawie stempla cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia. Jednak przy powrocie do Polski powinien uzyskać wizę lub w ramach ruchu bezwizowego. Należy jednak pamiętać, iż urząd (straż graniczna, policja) zawsze może poprosić o osobiste stawiennictwo cudzoziemca do prowadzącego sprawę dla przedstawienie dodatkowych dokumentów lub w sprawie uzyskania niezbędnych informacji dla potwierdzenia deklarowanego celu pobytu w Polsce. Dlatego nie jest zalecany wyjazd za teren Polski na dłuższy termin do momenty otrzymania decyzji.

Długość procedury

Według przepisów, decyzja powinna zostać wydana w przeciągu 2-3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jednak na praktyce przez dużą liczbę prowadzonych spraw postępowanie w niektórych województwach (m.in. Warszawa, Wrocław, Gdańsk) może trwać nawet do 18 miesięcy.

Czy cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na decyzję?

Ze względu na zbyt długi czas oczekiwania w niektórych regionach, powstaje oczywiste pytanie czy pracownik ze wschodu może pracować w trakcie oczekiwania na decyzję? Niestety niema jednolitej odpowiedzi i wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce można podzielić na dwie części: legalizacja pobytu i zezwolenie na pracę. Generalnie stempel w paszporcie legalizuję pobyt pracownika do momentu otrzymania decyzji. Więc zostaje otrzymanie zezwolenie na pracę. I tu wskazuje się kilka opcji:

W przypadku, gdy cudzoziemiec jeszcze nie wykorzystał 180 dni na oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy, pracodawca występuje do powiatowego/miejskiego urzędu pracy o wystawienie takiego oświadczenia za pozostałą ilość dni. W takie sytuacji w momencie otrzymania oświadczenia cudzoziemiec ma prawo legalnie pracować u pracodawcy.

Jeżeli jednak 180 dni na oświadczeniu już są wykorzystane, należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu o zezwolenie typu A.

W przypadku, gdy składany jest kolejny wniosek na kartę czasowego pobytu u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku i na warunkach nie gorszych niż na poprzedniej decyzji na pobyt czasowy i pracę, traktuje się to jako kontynuacja pracy i nie ma obowiązku wyrabiać ani oświadczenia, ani zezwolenie typu A. Podobna sytuacja ma także miejsce przy ubieganiu się o kartę pobytu ze względu na pracę dla studentów studiów stacjonarnych wyższych lub doktoranckich, absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych, posiadających ważną Kartę Polaka.

Autor tekstu:
Patrycja Pakuła

Polecane artykuły w tej kategorii

Jak zatrudnić cudzoziemca
Jak zatrudnić cudzoziemca?
442
19.01.2019
Więcej
Jak zatrudnić cudzoziemca
Jak zatrudnia się obcokrajowców w dobie COVID-19?
208
10.12.2020
Więcej