fbpx
 • Adres: ul. Graniczna 4/22, 20-010, Lublin
 • Telefon: 81 511 17 31, 573 569 664
 • Biuro czynne: Pn - Pt 9:00 - 17:00

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego
20.01.2019
1246
5 min read

Jakie dokumenty potrzebne dla karty czasowego pobytu? Co daje karta pobytu czasowego? Jak odebrać kartę pobytu? Przeczytaj nasz artykuł, jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy.

Karta pobytu czasowego – do czego uprawnia?

Często po odpracowaniu 180 dni na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi u pracodawcy, powstaje pytanie, jak dalej przedłużyć pobyt oraz zezwolenie na pracę. Generalnie są dwie opcje – zezwolenie typu A (o nim mamy oddzielny artykuł z dokładnie opisanym procesem składanie wniosku) lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Podstawowa różnica polega na tym, że zezwolenie typu A jest potrzebne dla ubiegania się o wizę w kraju pochodzenia cudzoziemca. Przeciwieństwem jest karta czasowego pobytu, na którą wniosek składa się do Wojewódzkiego Urzędu ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Podstaw do złożenia wniosku na pobyt czasowy może być wiele:

 • praca,
 • studia,
 • absolwent poszukujący pracy,
 • naukowiec, działalność gospodarcza,
 • połączenie z rodziną,
 • ofiara handlu ludźmi,
 • pobyt z uwagi na wyjątkowe okoliczności.

Jednak w tym artykule omówimy tylko te zagadnienia, które dotyczą wniosków o wydanie zezwolenia ze względu na pracę.

Na jaki okres jest wydawana karta pobytu czasowego?

Decyzja może być wydana na okres od 3 miesięcy do 3 lat z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

Czy trzeba dodatkowo wyrabiać wizę lub otrzymywać zezwolenie do pracy?

Karta pobytu wydana z tytułu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest jednym dokumentem, który potwierdza prawo do pobytu cudzoziemca w Polsce oraz jego prawo do wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy wskazanego w decyzji (lub brak wskazania) o udzieleniu mu zezwolenia i na warunkach określonych w tej decyzji.

Jakie dokumenty potrzebne do karty czasowego pobytu – od czego należy zacząć?

Obowiązkiem pracodawcy jest:

 • uzupełnić załącznik od pracodawcy dla składania wniosku na pobyt czasowy i pracę,
 • przekazanie cudzoziemcowi informacji starosty dotyczącej wyniku testu rynku pracy, o ile stanowisko, na które składa wniosek pracownik, nie jest zwolnione z opinii starosty,
 • podpisać umowę o pracy lub umowę cywilno-prawną.

Dodatkowo cudzoziemiec musi przygotować następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o udzielenie na pobyt czasowy i pracę,
 • ważny dokument podróży (kserokopie każdej strony) + oryginał do wglądu,
 • 4 aktualne, kolorowe fotografie,
 • ubezpieczenie zdrowotne (lub zaświadczenie z ZUS-u od pracodawcy, że są płacone składki),
 • umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (kserokopie + oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (meldunek lub umowa najmu lokalu),
 • dowód opłaty skarbowej za rozpatrzenie wniosku w wysokości 440 zł (w przypadku pozytywnej decyzji, należy zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty czasowego pobytu).

Jak widać, część dokumentów musi przygotować sam pracodawca, a część – cudzoziemiec.

Procedura składania wniosku

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego w wydziale ds. cudzoziemców ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. W dniu składania wniosku będą pobierane odciski palców do celów zamieszczenia ich na karcie pobytu. Po złożeniu i sprawdzeniu wszystkich dokumentów (o ile wniosek jest pełny i nie zawiera braków formalnych), wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku. Ten stempel legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce (tylko i wyłącznie), nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy.

Karta pobytu czasowego do czego uprawnia? Na podstawie stempla cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia. Jednak przy powrocie do Polski powinien uzyskać wizę lub w ramach ruchu bezwizowego. Należy jednak pamiętać, iż urząd (straż graniczna, policja) zawsze może poprosić o osobiste stawiennictwo cudzoziemca do prowadzącego sprawę dla przedstawienie dodatkowych dokumentów lub w sprawie uzyskania niezbędnych informacji dla potwierdzenia deklarowanego celu pobytu w Polsce. Dlatego nie jest zalecany wyjazd za teren Polski na dłuższy termin do momentu otrzymania decyzji.

Długość procedury

Według przepisów, decyzja powinna zostać wydana w przeciągu 2-3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jednak w praktyce przez dużą liczbę prowadzonych spraw postępowanie w niektórych województwach (m.in. Warszawa, Wrocław, Gdańsk) może trwać nawet do 18 miesięcy.

Czy cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na decyzję?

Ze względu na zbyt długi czas oczekiwania w niektórych regionach, powstaje oczywiste pytanie, czy pracownik ze Wschodu może pracować w trakcie oczekiwania na decyzję? Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi i wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce można podzielić na dwie części: legalizacja pobytu i zezwolenie na pracę. Generalnie stempel w paszporcie legalizuję pobyt pracownika do momentu otrzymania decyzji. Więc zostaje otrzymanie zezwolenie na pracę. I tu wskazuje się kilka opcji:

W przypadku, gdy cudzoziemiec jeszcze nie wykorzystał 180 dni na oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy, pracodawca występuje do powiatowego/miejskiego urzędu pracy o wystawienie takiego oświadczenia za pozostałą ilość dni. W takie sytuacji w momencie otrzymania oświadczenia cudzoziemiec ma prawo legalnie pracować u pracodawcy.

Jeżeli jednak 180 dni na oświadczeniu już są wykorzystane, należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu o zezwolenie typu A.

W przypadku, gdy składany jest kolejny wniosek na kartę czasowego pobytu u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku i na warunkach nie gorszych niż na poprzedniej decyzji na pobyt czasowy i pracę, traktuje się to jako kontynuacja pracy i nie ma obowiązku wyrabiać ani oświadczenia, ani zezwolenie typu A.

Podobna sytuacja ma także miejsce przy ubieganiu się o kartę pobytu ze względu na pracę dla studentów studiów stacjonarnych wyższych lub doktoranckich, absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych, posiadających ważną Kartę Polaka.

Karta pobytu czasowego – co daje? Możliwość podjęcia legalnej pracy

Interesują Cię takie zagadnienia jak: przedłużenie karty pobytu czasowego – jakie dokumenty trzeba przygotować, wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę po czasie dłuższym niż 3 miesiące, co daje karta pobytu czasowego i do czego dokładnie uprawnia? Dobrze trafiłeś. Nasza agencja pracy tymczasowej oferuje pomoc przy zatrudnianiu cudzoziemców, a także outsourcing pracowniczy oraz leasing pracowniczy. Mamy bogatą bazę firm, które poszukują personelu oraz bazę pracowników gotowych do podjęcia pracy w różnych branżach. Jeśli interesuje Cię praca w Lublinie, zgłoś się do nas. Przejrzyj ogłoszenia i znajdź oferty, które najbardziej pasują do Twoich kwalifikacji. Praca Lublin – legalnie zatrudnienie na terenie Unii Europejskiej.

Autor tekstu:
Patrycja Pakuła

Polecane artykuły w tej kategorii

Jak zatrudnić cudzoziemca
Jak zatrudnić cudzoziemca?
651
19.01.2019
Więcej
Jak zatrudnić cudzoziemca
Jak zatrudnia się obcokrajowców w dobie COVID-19?
352
10.12.2020
Więcej